گالری شنيداری

تصنیف فریب از کنسرت آن روزها

تصنیف در میان گل ها از کنسرت شب خرم

تصنیف عاشقان دیروز از کنسرت بیست سال با خنیا